کمیته تیم مدیریت اجرایی :

 اعضای ثابت کمیته:
 رئیس بیمارستان: دکتر جوکار
مدیر بیمارستان: آقای سیمکانی
مدیر خدمات پرستاری: خانم خاتونیان
مسئول واحد بهبود کیفیت:خانم وطن دوست
رئیس امور مالی: آقای راحت طلب
مدیر فناوری بیمارستان:مهندس نظریان

تبصره1: بنا به ضرورت در جلسات، از مسئولین واحدها (  حاکمیت بالینی و ...) بدون حق رای و بعنوان مشاور دعوت خواهد شد.

شرح وظایف:

تدوین نهایی برنامه استراتژیک بیمارستان
بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان
نشر رسالت بیمارستان جهت هدایت کلیه اقدامات بیمارستان در راستای رسالت
تعیین سطح ایمنی بیمار در قالب برنامه عملیاتی
تخصیص منابع به بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک
تجزیه و تحلیل گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و پایش های انجام شده و پیگیری مداخلات اصلاحی
نظارت بر اجرای صحیح برنامه عملیاتی جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار
کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانون گذار از جمله اعتبار بخشی
مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی بیمارستان
کسب اطمینان از انجام اقدامات مصوب در جلسات تیم مدیریت اجرایی
برنامه ریزی در خصوص بازدیدهای منظم مدیریتی ایمنی بیمار
تعیین مسئول ایمنی بیمار و فرد پاسخگوی ایمنی بیمار


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-18 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ