مدارک پزشکی
مدارك پزشكي عبارت است از حقايق بيماري ، وضعيت بهداشتي ، اطلاعاتي از زندگي و تاريخچه بهداشتي بيمار كه شامل بيماريها و شرايط قبلي و فعلي و درمانهاي انجام يافته براي وي مي باشد كه توسط پرسنل حرفه اي مريوط به مراقبتهاي مدارك پزشكي بيمار ثبت مي گردد. همچنين مدارك پزشكي عبارت است از داده هايي براي درمان و تهيه اسناد و مستند در رابطه با نتايج حاصل از مراقبتها.
از مدارك پزشكي هر مركز مي توان بعنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه درمان ، ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سه مدارند، جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار، اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي، جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول ، جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني ... استفاده نمود .
واحدهاي تحت پوشش:
 پذیرش  ( لینک )

آمار  ( لینک )

بایگانی ( لینک )

کدگذاری  ( لینک )
مسئول واحد مدارک پزشکی
محبوبه قاسمی –کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف:
1-      کدگذاری بیماریها ، اعمال جراحی ، و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه بر اساس آخرین سیستمهای طبقه بندی ICD
2-      بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و قانونی مستندات مدارک پزشکی و همکاری با کمیته های مربوطه
3-      تهیه و تنظیم آمار روزانه ، ماهانه ، سالانه بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ و میر مراجعین به کلینیک ها و پارا کلینیک ها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده
4-      آموز کارکنان رشته مدارک پزشکی
5-      شرکت فعال در کمیته های مدارک پزشکی
6-      همکاری در انجام پژوهش های علمی و تحقیقاتی
7-      سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل
8-      بررسی لازم جهت بهبود روشهای کار ، فرم های مدارک پزشکی وسایل و امکانات مربوط به مدارک پزشکی
9-      تلاش در جهت حفظ امنیت اطلاعات بهداشتی و درمانی از طریق آموزش به کلیه پرسنل بخشهای مدارک پزشکی
10-   ارائه نظرات مشاوره ای لازم در زمینه سیستم های رایانه ای مدارک پزشکی به متخصصین مربوطه
11-   شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-12 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ