واحد كد گذاري :

دسته بندي پرونده هاي پزشكي بر حسب تشخيص نهايي ، اقدامات انجام شدهدرماني ، عوامل خارجي و ساير مراجعاتي كه بيمار بعلت ان پذيرش گرفته است بمنظوراستفاده هاي پژوهشي و تحقيقاتي
 


واحد
كد گذاري بيماري ها و اعمال جراحي :

1-      دستيابي به پرونده هاي پزشكي بيماران با توجه به بيماري انان بدون در نظر گرفتن مشخصات بيمار
 
2-     دستيابي به پرونده هاي پزشكي بيماران با توجه به اقدامات درماني انجام شده روي آنان بدون درنظر گرفتن مشخصات بيمار
 
3-     دستيابي به پرونده هاي پزشكي با دسته بندي هاي فرعي تر بر اساس علت مراجعه يا عوامل خارجي بيماري زايي
 
      دست يابي به پرونده هاي پزشكي مربوط به بيماري يا جراحي خاص با توجه به پزشك معالج بيمار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ