واحد بايگاني
1-     مرتب نمودن اوراق پرونده هاي پزشكي بر اساس ترتيب استاندارد
2-     كنترل اوراق پرونده هاي رسيده به مدارك پزشكي از نظر كمي و كيفي
3-      كنترل شماره پرونده هاي داده شده به بيماران بستري از واحد پذيرش
4-      ارسال،كنترل و فايل مجدد پرونده هاي بيماران در ارتباط با پژوهشگران حرف پزشكي
5-      پاسخگوئي به نامه هاي مراجع قانوني
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ