واحد
آمار

1-     تهيه فرمهاي گرداوري امار از قسمتهاي مختلف بيمارستان

2-      تهيه امارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي سرپايي و بستري بصورت ماهيانه ، شش ماهه وساليانه

3-     تهيه آماراي كلينيكي و پاراكلينيكي بستري بصورت مقايسه اي در مقاطع زماني مورد درخواستمثلا" آمار مقايسه اي 6 ماهه اول ودوم هر سال

4-     تهيه شاخصهاي اماري از قبيل درصد اشغال تخت ،تخت روز ، ميانگين اشغال تخت و ..... بهتفكيك بخش ها و ماه ها

5-     تهيه نمودارهاي اماري كامپيوتري

6-     ارائه گزارشات اماري حاصل از تحليل نتايج بدست امده از اطلاعات بدست آمده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ