وظایف سر پرست پرستاری :

مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی توانبخشی
همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان
تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط
مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت های مختلف
شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش های مؤثرتر خدمات پرستاری و مامایی
هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی
نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری – رعایت ضوابط کاری ، اخلاقی و ... طرح انطباق امور با موازین شرع)
نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردهابا استفاده از ابزار منسب ( چک لیست و ...)
بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها
مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد ، رفتارهای شغلی و اخلاقی
همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در واحدهای پرستاری و مامایی
نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
  
  
سوپر وایزر آموزشی
 
تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
تعیین نیازهای آموزشی ( مددجویان ، خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)
اولویت بندی نیازهای آموزشی
تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها
پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاسهای ؟آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در زمینه های آموزشی و پژوهشی
همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ...)
هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 
سوپر وایزر کنترل عفونت
 
شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی
بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی.
شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ