مدیر خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی:
مرضیه خاتونیان

شرح وظایف:

برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
ارائه راهکار بهینه به مسئول بخش ها و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 برنامه ریزی و پیشنهاد جهت جلوگیری از عفونت ( کنترل عفونت)
انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط
تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ