مسئول کمیته:
     محبوبه قاسمی

اهداف و وظایف کمیته  :

1-بررسی منظم همه موارد مرگ و میر
2-بررسی دوره ای عوارض
3-پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی
4-تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه
5-برخورد با مواردیکه قصور به وجود آمده است
6-بررسی علل مرگ ومیر در بیمارستان
7-اتخاذ تدابیری به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
8-برگزاری کنفرانسهای آموزشی مرتبط با بیماریهای سرطان ، مورتالیته وموربیدیتی ومرتبط باموضوعات کمیته در بیمارستان
9- گزارش تمامی بیماریها در صورت نیاز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)
10- آزمایش بافتی کلیه نمونه هایی که از بدن انسان زنده در بیمارستان نمونه برداری شده است( شامل بافتهای طبیعی و بافتهای اندامهای قطع شده )
11-گزارش موارد بیماری سرطان و کلیه بیماریهایی که باید گزارش شوند
12-آزمایش بافتی نمونه هایی که به صورت نکروپسی یا اتوپسی از بدن افراد متوفی نمونه برداری می شوند
13-بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماریهایی که با نمونه برداری بافتی به تشخیص قطعی منتهی می شوند
14-هدایت فعالیتهای درمانی و به ویژه اعمال جراحی از نظر انطباق با اندیکاسیون صحیح ومکفی بوده واندازه برداشت نسوج در زمان اعمال جراحی (کمتر یا زیادتر نبودن از مقدار درمانی مورد نیاز ) 
15-بررسی علل اصلی منتهی به مرگ و میر به ویژه در مواردیکه علت مرگ روشن نمی باشد و یا دلایل قانونی اقتضاء می نماید
 
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 13:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ