مسئول کمیته:
                              محبوبه قاسمی
          
            شرح وظایف :
            رفع مشکلات بخش آمار و مدارک پزشکی
 
بهبود سیستم های ثبت و ضبط و بازیابی اطلاعات بیمارستانی و پردازش صحیح آن

 نظارت بر مدت زمان و نجوه نگهداری پرونده ها و مدارک با توجه به قانون و مقررات رسمی و از رده خارج کردن پرونده های قدیمی

تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده)2

بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن

بررسی مدارک پزشکی بیمارانی که به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند

بررسی روند پذیرش ، بستری ، تشخیص ، درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصلاح آن
 
تهیه گزارش از پرونده های ناقص (پرونده نویسی ونحوه نگارش داده های پزشکی ودرمانی بیماران ) وبازخوراند آن به صاحبان فرایند

 
ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها
 
 
      مشارکت وهمکاری درامورپژوهشی
          اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ