مسئول کمیته:
                                 
قاسم معصومی
اهداف وظایف کمیته :
·         اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتبار بخشی
·         بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون به فرآورده های خونی در بیمارستان
·         تصویب و اجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون
·         ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون
    
 
 
 
 
 
توالی برگزاری کمیته :
 
 
حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 13:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ