کمیته آموزش به بیمار و خانواده در بیمارستان ها
  این کمیته یک کمیته اجرایی است که مسئولیت برنامه­ریزی، اجرا و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزش و مشاوره کارکنان بهداشتی و درمانی شاغل در هر یک از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عهده دارد. این کمیته تحت نظارت کمیته آموزش به بیمار و خانواده  دانشگاه فعالیت میکند. کميته آموزش به بيماربه صورت ماهيانه و منظم در بيمارستان تشکيل مي گردد.
          مسئول کمیته: مهوش برزگرلو
           

         اعضاء اين کميته حداقل بايد شامل افراد زير باشند
           
             نماینده علمي پزشکان ( نماينده هيئت علمي بيمارستان در بيمارستان هاي آموزشي)        
              
           ریاست یا مدیر داخلی بیمارستان ( در بیمارستان های آموزشی معاون آموزشی بیمارستان)
                 
             معاون اجرایی      
          
             مترون بیمارستان
س            سوپروايزر آموزشي
س            سرپرستاران بخش ها
پ             سرپرستار آموزش به بیمار و خانواده
دو             دو نفر از رابطین آموزشی بخش ها به انتخاب مترون
 م              مسئول حاکمیت بالینی
 و              واحد فناوري اطلاعات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ