منشور حقوقی کارکنان بیمارستان امام هادی (ع)

از انجایی که توفیق خدمت به بیماران و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است

و با توجه به اینکه خدمت به بیماران و نجات جان انسانها امری واجب است منشور حقوق کارکنان بیمارستان تدوین گردید تا با رعایت آن خدمت متناسب با شأن و منزلت بیماران فراهم گردد.

- پرسنل حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام قرار گیرند.

- پرسنل حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس علمی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روش های درمانی اقدام نمایند.

- پرسنل حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر محیطی آرام و امن داشته باشند.

- پرسنل حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و رفتاری احتمالی توسط بیماران و همراهان در امان باشند.

- پرسنل حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود اجتناب نمایند.

- پرسنل حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

- پرسنل حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ، کارکنان، مأمورین دولتی ، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخوردار باشند.

- پرسنل حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند، برخوردار باشند.

- پرسنل حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنها می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ