روزهای مراجعه: سه شنبه ها و پنج شنبه ها

 نام و نام خانوادگی :سرکارخانم اتحادی سمت :مسئول بخش تالاسمی نوع فعالیت :تزریق خون
تلفن داخلي بخش252: 

اتاق پزشك 245:


شرح مختصر از فعالیت بخش :
بخش کولیز بیمارستان امام هادی فراشبند  حدود 10 نفر بیمار تالاسمی را تحت پوشش قرار می دهد . خدمات ارائه شده به این بیماران به شرح زیر می باشد :
 1. پذیرش بیماران تالاسمی
 2. نمونه گیری خون از بیماران در اتاق نمونه گیری
 3. ثیت نام بیماران در برگه تقاضای خون با ذکر مشخصات توسط پرستار نمونه گیر
 4. نوشتن برگه های فیلتر و دیسفرال  
 5. فرسـتادن  Sample  بیــماران بهآزمایشــگاه  جهت تسـت سازگاری ( Crass Match) خون و آمـاده شدن جواب آزمایشاتاز جمله HB, CBC
 6. تحویل جواب HB  از آزمایشگاه 
 7. ثبت جواب HB بر برگه های تقاضایخون
 8. تععین میزان حجم خون بر اساس وزن و HB  بیمار و مشخص کردن آن روی برگه درخواست خون و ثبت HB  داخل دفترچه نوبت دهی
 9. فرستادن برگه تقاضای خون به آزمایشگاهجهت تعیین گروه خون و تست سازگاری ( Crass Match)  کیسه های خون
 10. ارسال پرونده های بیماران همراه باجواب CBC  به اتاق پزشک و ویزیت آنها توسط پزشک
 11. ثبت گزارش پرستاری و چک کردن دستورپزشک
 12.  تزریق کیسه های خون آنتی بادی
 13. چک کردن مشخصات کیسه های خون با برگدرخواست خون و مشخصات بیمار
 14. تزریق کیسه های خون بر اساس مشخصات ثبتشده در برگه درخواست خون و خون بیمار
 15. چک کردن علائم حیاتی بیمار در مدتتزریق خون و در صورت بروز حساسیت به تزریق خون اطلاع به پزشک و دارودرمانی
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ